Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 141.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học92678. Đổi mới cách thức tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế/ Trương Bá Thanh, Bùi Quang Bình (ch.b.), Đào Hữu Hoà....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 323tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 313-318
    ISBN: 9786045725214
    Tóm tắt: Trình bày các luận cứ khoa học cho việc đổi mới cách thức tăng trưởng kinh tế; tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 1986-2014; quy chế huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực sản xuất trong tăng trưởng kinh tế; cách thức phân bổ sản lượng tạo ra tổng cầu trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ 1986-2014...
(1986-2014; Đổi mới; Tăng trưởng kinh tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đào Hữu Hoà; Bùi Quang Bình--ch.b.; Nguyễn Thanh Trúc; Trương Bá Thanh--ch.b.; Nguyễn Hiệp; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84885. Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam - Triển vọng đến năm 2020/ Ngô Thắng Lợi, Trần Thị Vân Hoa (ch.b.), Bùi Đức Tuân....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 226tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 219-222
    ISBN: 9786045722732
    Tóm tắt: Đánh giá thực trạng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2014 và các động lực của tăng trưởng trong giai đoạn này theo khu vực kinh tế, theo ngành và theo các yếu tố đầu vào. Quan điểm, định hướng và giải pháp điều chỉnh các động lực kinh tế trong giai đoạn từ nay đến năm 2020
(Tăng trưởng kinh tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phí Thị Hồng Linh; Ngô Thắng Lợi--ch.b.; Bùi Thị Thanh Huyền; Trần Thị Vân Hoa--ch.b.; Bùi Đức Tuân; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76222. Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam - Thực trạng và định hướng đến năm 2030/ Ngô Thắng Lợi, Nguyễn Quỳnh Hoa (ch.b.), Trần Thị Vân Hoa....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 304tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 291-298
    ISBN: 9786045736159
    Tóm tắt: Trình bày hệ thống cơ sở các khung lý thuyết về mô hình tăng trưởng kinh tế; mục tiêu, phương thức thực hiện và những tác động của tăng trưởng đến đối tượng hưởng lợi; thực trạng tăng trưởng kinh tế hiện nay ở Việt Nam và những giải pháp thực hiện mô hình tăng trưởng kinh tế ở nước ta đến năm 2030
(Tăng trưởng kinh tế; Mô hình; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Đức Tuân; Nguyễn Ngọc Sơn; Nguyễn Quỳnh Hoa--ch.b.; Ngô Thắng Lợi--ch.b.; Trần Thị Vân Hoa; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học502698. NGÔ THẮNG LỢI
    Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Thực trạng và định hướng đến năm 2030/ Ngô Thắng Lợi, Nguyễn Quỳnh Hoa đồng chủ biên.- Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, 2017.- 304 tr.; 21 cm..
    ISBN: 9786045736159
{Kinh tế; Tăng trưởng; Việt Nam; } |Kinh tế; Tăng trưởng; Việt Nam; |
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [QNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87167. PHẠM TÚ TÀI
    Sử dụng hiệu quả các nguồn lực vật chất chủ yếu trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam/ Phạm Tú Tài, Nguyễn Vĩnh Thanh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 138tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ISBN: 9786045723388
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở khoa học về nguồn lực phát triển và mô hình tăng trưởng kinh tế. Phân tích thực trạng và một số giải pháp sử dụng các nguồn lực vật chất chủ yếu trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay
(Tăng trưởng kinh tế; Nguồn lực vật chất; ) [Vai trò: Nguyễn Vĩnh Thanh; ]
DDC: 338.9597 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121467. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng cạnh tranh/ B.s.: Đào Duy Huân, Lương Minh Cừ (ch.b.), Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 263tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 257-259
    ISBN: 9786045720233
    Tóm tắt: Trình bày về cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế; khái quát một số kinh nghiệm chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của một số quốc gia, lãnh thổ, thành phố; đánh giá quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và thúc đẩy theo hướng cạnh tranh
(Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Tăng trưởng kinh tế; ) [Tp. Hồ Chí Minh; ] [Vai trò: Nguyễn Tấn Hưng--b.s.; Phan Văn Thăng--b.s.; Lương Minh Cừ--ch.b.; Đào Duy Huân--ch.b.; Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư--b.s.; ]
DDC: 338.959779 /Price: 76000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học149426. Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế ở Trung Quốc/ Đinh Thế Huynh, Lưu Vân Sơn, Vũ Văn Hiền....- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 439tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương
    Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết nghiên cứu các vấn đề lý luận về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế ở 2 nước: Việt Nam và Trung Quốc
(Chuyển đổi; Mô hình; Tăng trưởng kinh tế; ) [Trung Quốc; Việt Nam; ] {Phát triển kinh tế; } |Phát triển kinh tế; | [Vai trò: Đinh Thế Huynh; Trần Bảo Sinh; Nguyễn Xuân Thắng; Lưu Vân Sơn; Vũ Văn Hiền; ]
DDC: 338.9 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học495877. Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam triển vọng đến năm 2020/ Ngô Thắng Lợi, Trần Thị Vân Hoa (ch.b), Bùi Đức Tuân....- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016.- 226tr.: bảng; 21cm.
    ISBN: 978645722732
    Tóm tắt: Đánh giá thực trạng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2014 và động lực của tăng trưởng trong giai đoạn này theo khu vực kinh tế, theo ngành và các yếu tố đầu vào. Đề xuất quan điểm, định hướng và giải pháp thiết thực điều chỉnh động lực kinh tế đến năm 2020
{Kinh tế; Phát triển kinh tế; Tăng trưởng kinh tế; Việt Nam; Động lực tăng trưởng; } |Kinh tế; Phát triển kinh tế; Tăng trưởng kinh tế; Việt Nam; Động lực tăng trưởng; |
DDC: 338.9597 /Price: 50000 /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488786. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, văn học, nghệ thuật trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá/ Lê Khả Phiêu,...[và những người khác].- Hà Nội: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012.- 659tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương
    Tóm tắt: Gồm 59 bài phát biểu, bài viết và tham luận của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhà nghiên cứu, nhà khoa học về các vấn đề như: cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa kinh tế với phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; nêu rõ thực trạng, mặt tích cực và hạn chế, kiến nghị các giải pháp quan trọng để Đảng, Nhà nước tiếp tục hoạch định chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp, góp sức thúc đẩy kinh tế, văn hoá, văn học, nghệ thuật phát triển
(Phát triển; Nghệ thuật; Tăng trưởng kinh tế; Văn học; Văn hoá; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Duy Bắc; Nguyễn Đức Bình; Lê Khả Phiêu; Phan Xuân Biên; ]
DDC: 303.44 /Price: 65000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học505197. HOONTRAKUL, P.
    Châu Á chuyển mình: Xu hướng và sự phát triển của các động lực tăng trưởng kinh tế/ P. Hoontrakul, C. Balding, R. Marwah; Vũ Anh Đức dịch.- Hà Nội: Chính trị quốc gia Hà Nội, 2018.- 431tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Sự chuyển dịch cho một thế kỷ châu Á - những lựa chọn và thách thức; Động lực kinh tế và những áp lực chính đang dần hình thành ở châu Á; Đời sống sau chính sách nới lỏng định lượng; Con đường nhanh nhất đến khu vực hoá và toàn cầu hoá...
(Phát triển kinh tế; Sáng kiến công nghệ; ) [Châu Á; ] [Vai trò: Balding, C--Tác giả; Marwah, R--Tác giả; Vũ, Anh Đức--Dịch; ]
DDC: 338.95 /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học54995. HOONTRAKUL, P.
    Châu Á chuyển mình: Xu hướng và sự phát triển của các động lực tăng trưởng kinh tế: Sách tham khảo/ B.s.: P.Hoontrakul, C. Balding, R. Marwah ; Vũ Anh Đức dịch.- H.: Chính trị Quốc gia, 2018.- 431tr.: minh hoạ; 24cm.
    Tên sách tiếng Anh: The global rise of Asian transformation
    Thư mục: tr. 394-431
    ISBN: 9786045741634
    Tóm tắt: Sự chuyển dịch cho một thế kỷ châu Á - những lựa chọn và thách thức. Động lực kinh tế và những áp lực chính đang dần hình thành ở châu Á. Đời sống sau chính sách nới lỏng định lượng. Con đường nhanh nhất đến khu vực hoá và toàn cầu hoá...
(Phát triển; Kinh tế; ) [Châu Á; ] [Vai trò: Vũ Anh Đức--dịch; Marwah, R.--b.s.; Balding, C.--b.s.; ]
DDC: 338.95 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học176327. Chính sách thương mại quốc tế trong mô hình tăng trưởng kinh tế mới giai đoạn 2011-2020/ Nguyễn Chiến Thắng (ch.b.), Võ Chí Thành, Đặng Thị Hiếu Lá....- H.: Khoa học xã hội, 2011.- 231tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế Việt Nam
    Thư mục: tr. 215-222. - Phụ lục: tr. 223-231
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách thương mại quốc tế. Chính sách thương mại của Việt Nam và tác động đến tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng. Điều chỉnh chính sách thương mại trong mô hình tăng trưởng mới giai đoạn 2011-2020
(Thương mại quốc tế; Chính sách; Tăng trưởng kinh tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Võ Trí Thành; Đặng Thị Hiếu Lá; Nguyễn Chiến Thắng--ch.b.; Phạm Thị Nga; Nguyễn Anh Dương; ]
DDC: 382.09597 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học362651. LÊ BỘ LĨNH
    Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở một số nước châu á và Việt Nam/ Lê Bộ Lĩnh (ch.b), Đào Lê Minh, Hoàng Thanh Nhàn...- H.: Chính trị Quốc gia, 1998.- 244tr : bảng; 19cm.
    Tóm tắt: Lý thuyết và thực tiễn về tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Châu á. Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở một số nền kinh tế Đông Bắc á như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Đông Nam á như: Malaixia, Thái Lan, Việt Nam
{Châu á; Malaixia; Nhật Bản; Tăng trưởng kinh tế; Thái Lan; Đài Loan; Hàn Quốc; Việt Nam; công bằng xã hội; } |Châu á; Malaixia; Nhật Bản; Tăng trưởng kinh tế; Thái Lan; Đài Loan; Hàn Quốc; Việt Nam; công bằng xã hội; | [Vai trò: Lưu Ngọc Trịnh; Nguyễn Trần Quế; Hoàng Thanh Nhàn; Nguyễn Xuân Thắng; ]
DDC: 338.959 /Price: 17500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học444232. Châu Á chuyển mình: Xu hướng và sự phát triển của các động lực tăng trưởng kinh tế: Sách tham khảo/ Biên soạn: P. Hoontrakul, C. Balding, R. Marwah ; Người dịch: Vũ Anh Đức.- Hà Nội: Công ty sách Thái Hà, 2018.- 431tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 394-431
    Nguyên bản: The Global rise of Asian transformation
    Tóm tắt: Sách cung cấp cho độc giả những phân tích sâu sắc, những thách thức và cơ hội của Châu Á, về các xu hướng hình thành sự phát triển nhằm làm sáng tỏ về sự chuyển dịch cho một "Thế kỷ của Châu Á".
(Cơ hội; Kinh tế; Tăng trưởng kinh tế; Thách thức; Phát triển; ) [Châu Á; ] [Vai trò: Marwah, R.; Hoontrakul, P.; Balding, C.; Vũ Anh Đức; ]
DDC: 338.91095 /Price: 169000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học352841. VŨ BÁ THỂ
    Vốn trong quá trình tăng trưởng kinh tế cao ở Nhật Bản sau chiến tranh/ Vũ Bá Thể.- H.: Chính trị quốc gia, 1997.- 226tr; 19cm.
    Tóm tắt: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc huy động và sử dụng vốn để tăng trưởng kinh tế. Đặc điểm, bài học kinh nghiệm của Nhật Bản về huy động sử dụng vốn và việc vận dụng vào điều kiện Việt Nam
{Kinh tế; Nhật Bản; vốn; } |Kinh tế; Nhật Bản; vốn; |
DDC: 330 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học28688. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Ngô Thắng Lợi. Vũ Thành Hưởng (ch.b.), Nguyễn Tiến Dũng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2019.- 394tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 375-388
    ISBN: 9786045750636
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng, định hướng và giải pháp nhằm giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam
(Tăng trưởng kinh tế; Tác động; Văn hoá; Công bằng xã hội; Tiến bộ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Cương; Nguyễn Tiến Dũng; Vũ Thành Hưởng; Ngô Thắng Lợi; Bùi Đức Tuân; ]
DDC: 338.9597 /Price: 113000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học541269. LƯƠNG MINH CỪ
    Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam theo hướng cạnh tranh đến năm 2020/ Lương Minh Cừ, Đào Duy Huân, Phạm Đức Hải (ch.b.).- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012.- 423tr: minh hoạ; 26cm.
    Thư mục: tr. 423
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn của cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam hiện nay. Qua đó, nghiên cứu về cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng cạnh tranh: đánh giá hiện trạng và giải pháp, chuyển đổi khu vực kinh tế và mô hình kinh tế nông nghiệp - nông thôn, tái cấu trúc doanh nghiệp...
(Chuyển đổi cơ cấu kinh tế; Cạnh tranh; Tăng trưởng kinh tế; Mô hình; ) [Tp. Hồ Chí Minh; ] [Vai trò: Phạm Đức Hải--ch.b.; Đào Duy Huân--ch.b.; ]
DDC: 338.959779 /Price: 180000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học536000. TRẦN NGUYỄN TUYÊN
    Gắn kết tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội/ Trần Nguyễn Tuyên.- H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 390tr; 21cm.
    Tóm tắt: Tập trung vào những vấn đề lý luận chung về tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và công bằng xã hội, về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội; nghiên cứu bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến gắn kết tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng bằng xã hội ở nước ta trong thời gian tới, đề xuất những giải pháp bảo đảm gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội ở nước ta giai đoạn đến năm 2020
(Công bằng xã hội; Phương pháp luận; Tăng trưởng kinh tế; ) [Việt Nam; ]
DDC: 338.909597 /Price: 58000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học533107. VÕ VĂN ĐỨC
    Huy động và sử dụng các nguồn lực chủ yếu nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Võ Văn Đức (chủ biên); Trần Văn Chữ, Hoàng Ngọc Hoà....- H.: Chính trị quốc gia, 2009.- 202tr; 21cm.
    ĐTTS ghi: Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Việt Nam
    Thư mục: tr.198-202
    Tóm tắt: Những vấn đề lí luận về nguồn lực kinh tế. Thực trạng huy động và sử dụng các nguồn lực chủ yếu đóng góp cho tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Quan điểm và những giải pháp huy động và sử dụng các nguồn lực chủ yếu nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam....
(Nguồn lực; Sách chuyên khảo; Kinh tế; Tăng trưởng kinh tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Ngọc Hoà--Tác giả; Trần Văn Chữ--Tác giả; ]
DDC: 338.9597 /Price: 29000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học531984. Quy định về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.- H.: Chính trị quốc gia, 2009.- 423tr; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản nghị định, thông tư, quyết định của Chính phủ ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư tiêu dùng, hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp...
(Chính sách; Nghị định; Tăng trưởng kinh tế; Văn bản pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.59704 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.