Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 67.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học481572. Hồ Chí Minh với sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam/ Đồng chủ biên: Vũ Đình Hòe, Bùi Đình Phong.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2010.- 359tr.; 21cm.
    Học viện chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
    ISBN: 8935211103085
(Chủ nghĩa Xã hội; Di sản Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Đình Hòe; Bùi Đình Phong; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học118235. TRỊNH THỊ HOA
    Quá trình đấu tranh củng cố độc lập dân tộc của liên bang Malaixia: Sách chuyên khảo/ Trịnh Thị Hoa.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 238tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 215-235
    ISBN: 9786045715390
    Tóm tắt: Khái quát lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Malaixia từ năm 1511 đến khi giành được độc lập. Phân tích những nhân tố tác động và quá trình củng cố độc lập dân tộc của Malaixia trong thời kì chiến tranh lạnh, từ đó đưa ra một số nhận xét về quá trình củng cố độc lập dân tộc của Malaixia và kinh nghiệm đối với các nước đang phát triển
(Lịch sử; Đấu tranh; Độc lập dân tộc; ) [Malaixia; ]
DDC: 959.5 /Price: 65000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học44496. Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc: Truyện tranh/ Zhang Wu Shun ch.b. ; Thanh Uyên dịch.- H.: Kim Đồng, 2018.- 112tr.: tranh màu; 21cm.- (Lược sử thế giới bằng tranh)(Dành cho lứa tuổi 10+)
    ISBN: 9786042094054
(Phong trào giải phóng dân tộc; Lịch sử thế giới; ) {Hậu chiến tranh thế giới II; } |Hậu chiến tranh thế giới II; | [Vai trò: Thanh Uyên--dịch; Zhang Wu Shun--ch.b.; ]
DDC: 909.825 /Price: 43000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học520315. NGUYỄN BÁ LINH
    Cương lĩnh đầu tiên của Đảng - Ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội Hồ Chí Minh/ Nguyễn Bá Linh.- H.: Công an nhân dân, 2005.- 131tr; 19cm.
    Tóm tắt: Trình bày nội dung, giá trị và ý nghĩa của đường lối cách mạng đúng đắn do chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra trong cương lĩnh đầu tiên của Đảng
Hồ Chí Minh; (Chủ nghĩa xã hội; Cách mạng; Cương lĩnh Đảng CS Việt Nam; ) [Việt Nam; ]
DDC: 324.2597071 /Price: 14500đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học624259. NGUYỄN BÁ LINH
    Chủ tịch Hồ Chí Minh những cống hiến về lý luận và thực tiễn vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trong thế kỷ XX/ Nguyễn Bá Linh.- H.: Công an Nhân dân, 2005.- 399tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Những bài viết đề cặp đến nhiều mảng trong cuộc đời và sự nghiệp, những cống hiến về lý luận và thực tiển cho công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
{Giải phóng dân tộc; Hồ Chí Minh (1890-1969); Tuyên ngôn; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản Việt Nam; } |Giải phóng dân tộc; Hồ Chí Minh (1890-1969); Tuyên ngôn; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản Việt Nam; |
DDC: 335.4346 /Price: 44.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học289604. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam/ B.s: Hoàng Trang, Phạm Ngọc Anh (đồng ch.b), Nguyễn Khánh Bật...- H.: Lao động, 2003.- 525tr.; 27cm.
    Thư mục: tr. 523-525
    Tóm tắt: Cơ sở hình thành và quá trình phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Những nội dung cơ bản, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong công cuộc đổi mới
(Việt Nam; Độc lập dân tộc; Chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Nguyễn Bá Linh--b.s; Nguyễn Khánh Bật--b.s; Phạm Ngọc Anh--ch.b; Hoàng Trang--ch.b; Mạnh Quang Thắng--b.s; ]
DDC: 335.4346 /Price: 280000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học394856. NGÔ PHƯƠNG BÁ
    Châu phi vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội/ Ngô Phương Bá, Võ Kim Cương, Lê Trung Dũng.- H.: Khoa học xã hội, 1986.- 216tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Uy ban khoa học xã hội Việt nam
    Tóm tắt: Vài nét về thiên nhiên, con người, lịch sử, văn hoá, chính trị, kinh tế Châu Phi dước ách thực dân. Quá trình đấu tranh giải phóng, những bước đi trên con đường xây dựng xã hội mới
{quốc chí; văn hoá; kinh tế; chính trị; xã hội; lịch sử; Châu Phi; } |quốc chí; văn hoá; kinh tế; chính trị; xã hội; lịch sử; Châu Phi; | [Vai trò: Võ Kim Cương; Lê Trung Dũng; ]
DDC: 960 /Price: 6,5đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học434040. LÊ DUẨN
    Cách mạng tháng Mười với độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam/ Lê Duẩn.- H.: Sự thật, 1978.- 34tr, 1 chân dung; 19cm.
    Tóm tắt: Bài viết và lời chào mừng đọc tại lễ kỷ niệm lần thứ 60 cách mạng tháng 10 của đồng chí Lê Duẩn nói về ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 đối với CM nước ta và với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, độc lập dân chủ và CNXH
{Cách mạng tháng Mười; Việt Nam; chủ nghĩa xã hội; độc lập dân tộc; } |Cách mạng tháng Mười; Việt Nam; chủ nghĩa xã hội; độc lập dân tộc; |
DDC: 335 /Price: 0,20đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học443543. NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN
    Những bước tiến trong tiến trình văn học để khẳng định độc lập dân tộc của Lào và Việt Nam/ Nguyễn Phương Liên (chủ biên), Tạ Hồng Hạnh, Đặng Quang Phúc.- Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2017.- 352tr.: bảng, hình ảnh; 21cm.
    Phụ lục: tr. 235-345
    ISBN: 9786048028398
(Nghiên cứu văn học; Độc lập dân tộc; ) [Lào; Việt Nam; ] [Vai trò: Tạ Hồng Hạnh; Đặng Quang Phúc; ]
DDC: 895.92209 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học328521. HOÀNG TRANG
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam/ Ch.b: Hoàng Trang, Phạm Ngọc Anh ; B.s: Nguyễn Khánh Bật, Nguyễn Bá Linh...- H.: Lao động, 2000.- 278tr; 21cm.
    Thư mục: tr. 273-276
    Tóm tắt: Cơ sở hình thành và quá trình phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong công cuộc đổi mới
{Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh; } |Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh; | [Vai trò: Phạm Ngọc Anh; Nguyễn Bá Linh; Nguyễn Khánh Bật; Mạch Quang Thắng; ]
DDC: 335.4346 /Price: 30500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học483138. 65 năm thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Chủ biên: Nguyễn Bá Dương...,[ và những người khác].- Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2010.- 283tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Nội dung cơ bản về chủ nghĩa xã hội, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Quan điểm của Đảng ta về xây dựng Nhà nước pháp quyền...
(Chủ nghĩa xã hội; Nhà nước; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Bá Dương; Đỗ Thị Thạch; Đặng Bá Minh; Nguyễn Văn Thế; Nguyễn Hữu Luận; ]
DDC: 320.109597 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học474301. NGUYỄN BÁ LINH
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội/ Nguyễn Bá Linh.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2005.- 354tr.; 22cm.
    Tóm tắt: Trình bày 12 vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội như: Đạo đức cách mạng, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, bồi dưỡng nhân tài, mặt trận dân tộc thống nhất, chủ nghĩa xã hội,...
(Chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc; )
DDC: 320.9597 /Price: 28000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học409659. HỒNG QUẢNG
    Luận cương chính trị năm 1930 - ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng/ Hồng Quảng.- H.: Sự thật, 1982.- 126tr: chân dung; 19cm.
    Tóm tắt: Nhấn mạnh những luận điểm đúng đắn của luận cương chính trị được dùng làm cơ sở để đảng ta tiếp tục vạch ra các chủ trương, chính sách trong các thời kỳ cách mạng sau, đồng thời nêu lên ý nghĩa và lý giải thoả đáng một số vấn đề còn bị hạn chế trong luận cương
{luận cương chính trị; Việt nam; Đảng cộng sản Việt Nam; Trần Phú; } |luận cương chính trị; Việt nam; Đảng cộng sản Việt Nam; Trần Phú; |
DDC: 324.25970751 /Price: 4,9đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học670793. 75 Năm Đảng cộng sản Việt Nam dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (3.2.1930-3.2.2005)/ Vũ Như Khôi ch.b.- H.: Công an Nhân dân, 2005.- 655tr.; 21cm.
[Vai trò: Vũ Như Khôi; ]
DDC: 324.25970709 /Price: 79.000đ /Nguồn thư mục: [LDOLHA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học674797. NGUYỄN BÁ LINH
    Chủ tịch Hồ Chí Minh - Những cống hiến về lý luận và thực tiễn vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trong thế kỷ XX/ Nguyễn Bá Linh.- H.: Công An Nhân Dân, 2005.- 399tr.; 21 cm..
    Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về cuộc đời và sự nghiệp, những cống hiến về mặt lý luận và thực tiễn cho công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
{Tư tưởng--Hồ Chí Minh; } |Tư tưởng--Hồ Chí Minh; |
DDC: 959.704092 /Price: 44000đ.- 1000b /Nguồn thư mục: [HUENCT].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học685205. NGUYỄN BÁ LINH
    Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội Hồ Chí Minh/ Nguyễn Bá Linh.- H.: Công an nhân dân, 2005.- 131tr; 21cm.
    ISBN: 8935075901759
    Tóm tắt: Cuốn sách góp phần khẳng định giá trị đúng đắn của Chánh cương vắn tắt của Đảng, sách lược vắn tắt của Đảng, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam và lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng - Cương lĩnh đầu tiên của Đảng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo đã được Hội nghị thành lập Đảng thông qua
(Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh Đảng Cộng sản Việt Nam; ) {Chính trị xã hội; Cương lĩnh Đảng CSVN; Hồ Chí Minh; } |Chính trị xã hội; Cương lĩnh Đảng CSVN; Hồ Chí Minh; |
DDC: 335.4346 /Price: 14500đ /Nguồn thư mục: [KGIRGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học142676. BÙI ĐÌNH PHONG
    Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp Hồ Chí Minh/ Bùi Đình Phong.- H.: Lao động, 2014.- 391tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045922255
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: Đảng có vững cách mạng mới thành công; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đạo đức và pháp luật trong cấu trúc văn hoá; quan điểm Hồ Chí Minh về văn hoá và mối quan hệ giữa văn hoá với kinh tế, chính trị...
Hồ Chí Minh; (Tư tưởng Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc; Chủ nghĩa xã hội; )
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học155097. NGUYỄN HỮU TOÀN
    Sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam với cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của các nước đang phát triển sau chiến tranh lạnh/ Nguyễn Hữu Toàn.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 274tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 254-272
    Tóm tắt: Sự nghiệp đổi mới và kinh nghiệm bảo vệ độc lập dân tộc của Việt Nam. Những đóng góp của Việt Nam đối với cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của các nước đang phát triển sau chiến tranh lạnh. Triển vọng về sự phối hợp giữa Việt Nam với các nước đang phát triển trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc đến năm 2020
(Bảo vệ độc lập dân tộc; Đổi mới; Nước đang phát triển; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.70442 /Price: 47000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học456976. Cộng hoà dân chủ nhân dân Yêmen trên con đường đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.- Hà Nội: Sự thật, 1985.- 85tr; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu những thành tựu về: đất nước, con người, lịch sử đấu tranh giành độc lập của nhân dân nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Yê Mem
[Yêmen; ] {Chính trị; Cộng hoà dân chủ nhân dân; Kinh tế; } |Chính trị; Cộng hoà dân chủ nhân dân; Kinh tế; |
DDC: 320.533509 /Price: 6đ0 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học456694. HỒNG QUẢNG
    Luận cương chính trị năm 1930 ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng/ Hồng Quảng.- Hà Nội: Sự thật, 1982.- 126tr; 15cm.
    Tóm tắt: Sự ra đời của Luận cương chính trị năm 1930 và ý nghĩa, tác dụng...đối với phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam lúc bấy giờ.
[Việt Nam; ] {Luận cương chính trị; Lịch sử; Đảng Cộng sản Việt Nam; } |Luận cương chính trị; Lịch sử; Đảng Cộng sản Việt Nam; |
DDC: 335.4346 /Price: ?đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.