Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 447.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87035. Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới/ Nguyễn Viết Thông, Đinh Quang Ty, Lê Minh Nghĩa (ch.b.)....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 372tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 356-367
    ISBN: 9786045720806
    Tóm tắt: Trình bày những luận cứ khoa học về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thi trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới, thực trạng, quan điểm, mục tiêu, giải pháp nhằm phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
(Kinh tế thị trường; Thực tiễn; Lí luận; Thời kì đổi mới; Định hướng XHCN; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Minh Nghĩa--ch.b.; Nguyễn Xuân Thắng; Đinh Quang Ty--ch.b.; Nguyễn Viết Thông--ch.b.; Nguyễn Mạnh Hùng; ]
DDC: 330.12209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học118469. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào - Lý luận và thực tiễn/ Đinh Thế Huynh, Kikẹo Khẳykhămphithun, Vương Đình Huệ....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 175tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045720257
    Tóm tắt: Giới thiệu 10 chuyên đề cốt yếu nhất của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bao gồm các vấn đề: Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bản chất, đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường...
(Thực tiễn; Lí luận; Định hướng XHCN; Kinh tế thị trường; ) [Việt Nam; Lào; ] [Vai trò: Đinh Thế Huynh; Trần Quốc Toản; Kikẹo Khẳykhămphithun; Vương Đình Huệ; Bunthi Khưamixay; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học67813. ĐỖ THỊ KIM TIẾN
    Quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường: Sách chuyên khảo/ Đỗ Thị Kim Tiến.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 359tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 351-352
    ISBN: 9786045730591
    Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta: tổng quan về doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức và quản trị doanh nghiệp, môi trường hoạt động của doanh nghiệp...
(Quản lí nhà nước; Doanh nghiệp; Kinh tế thị trường; )
DDC: 354 /Price: 74000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học670753. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào lý luận và thực tiễn.- Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015.- 175 tr.; 21 cm..
    ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương
    ISBN: 9786045720257
{Kinh tế thị trường; Lào; Việt Nam; Xã hội chủ nghĩa; } |Kinh tế thị trường; Lào; Việt Nam; Xã hội chủ nghĩa; |
DDC: 330.12 /Nguồn thư mục: [QNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70362. Chính sách tài khoá và chu kỳ kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Thị Nguyệt (ch.b.), Nguyễn Hà Thanh, Nghiêm Thị Vân....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 219tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
    Thư mục: tr. 207-216
    ISBN: 9786045733370
    Tóm tắt: Khái quát chung về chính sách tài khoá và chu kỳ kinh tế trong nền kinh tế thị trường, thực trạng, quan điểm và giải pháp định hướng điều hành chính sách tài khoá ổn định chu kỳ kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
(Chính sách tài chính; Chu kì kinh tế; Kinh tế thị trường; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Tùng; Nguyễn Hà Thanh; Nghiêm Thị Vân; Chu Minh Hội; Nguyễn Thị Nguyệt--ch.b.; ]
DDC: 336.309597 /Price: 59000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học21749. PHẠM NGỌC CÔN
    Chế độ quyền tài sản trong nền kinh tế thị trường: Sách chuyên khảo/ Phạm Ngọc Côn.- H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019.- 162tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 161-162
    ISBN: 9786049465659
    Tóm tắt: Trình bày khái niệm và lý luận về quyền tài sản; chế độ quyền tài sản và nền kinh tế thị trường; phân giải, chuyển nhượng và lựa chọn hợp đồng của quyền tài sản; vấn đề quyền tài sản của kinh tế Việt Nam; cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước
(Kinh tế thị trường; Tài sản; ) [Việt Nam; ]
DDC: 330.12209597 /Price: 75000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học19007. NGUYỄN ANH TUẤN
    Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm trong nền kinh tế thị trường tại Việt Nam/ Nguyễn Anh Tuấn, Ngô Quang Sơn.- H.: Học viện Nông nghiệp, 2019.- XII, 161tr.: bảng; 20cm.
    ĐTTS ghi: Trường Đại học Tài nguyên Môi trường
    Thư mục: tr. 157-161
    ISBN: 9786049243714
    Tóm tắt: Giới thiệu khái luận về giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm, nêu thực trạng và đưa ra một số biện pháp hoàn thiện giáo dục đạo đức cho sinh viên sư phạm trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam thời gian tới
(Đạo đức nghề nghiệp; Sư phạm; Sinh viên; Giáo dục; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Ngô Quang Sơn; ]
DDC: 378.014 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120856. Hướng dẫn bảo lãnh tín dụng chiến lược kinh doanh huy động vốn vay theo kinh tế thị trường.- H.: Tài chính, 2015.- 402tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786047912704
    Tóm tắt: Trình bày nội dung luật Ngân hàng và Luật các tổ chức tín dụng. Giới thiệu các thông tư, quyết định, nghị định về chính sách tín dụng, vay và cho vay mới nhất của ngân hàng; qui định về bảo lãnh ngân hàng và bảo lãnh tín dụng; hoạt động kinh doanh, mua bán nợ của ngân hàng, các tổ chức tín dụng; thanh tra, giám sát, khen thưởng, xử phạt ngân hàng; tổ chức hoạt động của ngân hàng và quỹ tín dụng
(Vay; Cho vay; Huy động vốn; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.59707302632 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học326015. LÊ TRỌNG
    Phát triển và quản lý trang trại trong kinh tế thị trường/ Lê Trọng.- Tái bản lần thứ 2, có bổ sung và sửa chữa.- H.: Nông nghiệp, 2000.- 154tr; 21cm.
    ĐTTS ghi: Trung tâm nghiên cứu Kinh tế và Xã hội
    Tóm tắt: Cơ sở khoa học dùng để nghiên cứu, đánh giá sự phát triển trang trại trong kinh tế thị trường. Những vấn đề cơ bản về quản lý trang trại, đánh giá thực trạng phát triển và một số bài học về quản lý trang trại trong kinh tế thị trường. Những phương hướng và giải pháp chủ yếu để quản lý và phát triển trang trại trong những năm tới
{Việt Nam; kinh tế thị trường; quản lý kinh tế; trang trại; kinh tế nông nghiệp; } |Việt Nam; kinh tế thị trường; quản lý kinh tế; trang trại; kinh tế nông nghiệp; |
DDC: 338.1 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học212501. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Lý luận và thực tiễn/ Nguyễn Phú Trọng, Phan Văn Khải, Vũ Đình Bách...- H.: Chính trị Quốc gia, 2009.- 759tr.; 22cm.
    Tóm tắt: Gồm 43 bài viết về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - những vấn đề chung. Tập chung phân tích những vấn đề cụ thể, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.
(Thực tiễn; Lí luận; Định hướng XHCN; Kinh tế thị trường; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phan Văn Khải; Mai Ngọc Cường; Trần Xuân Trường; Nguyễn Phú Trọng; Vũ Đình Bách; ]
DDC: 330.1209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học152337. Doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa/ Lê Xuân Bá, Nguyễn Thị Luyến, Vũ Văn Phúc....- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 415tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội
    Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu cơ bản nhận thức về doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; thực trạng và vấn đề đặt ra trong việc tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước hiện nay cũng như quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước
(Kinh tế thị trường; Tái cấu trúc; Doanh nghiệp nhà nước; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đặng Huy Đông; Lê Quốc Lý; Lê Xuân Bá; Nguyễn Thị Luyến; Vũ Văn Phúc; ]
DDC: 338.709597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học124625. Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra. T.1/ Nguyễn Viết Thông, Bùi Đình Phong, Nguyễn Tuyết Hạnh... ; Nguyễn Xuân Thắng (ch.b.)....- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 466tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục cuối mỗi bài
    ISBN: 9786045704059
    Tóm tắt: Những quan niệm mới về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam. Phân tích những kinh nghiệm của quốc tế về phát triển kinh tế thị trường và những hàm ý tham khảo cho Việt Nam
(Kinh tế thị trường; Phát triển; Lí luận; Thực tiễn; Định hướng XHCN; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đinh Quang Ty--ch.b.; Vũ Văn Hiền; Trần Ngọc Hiên; Nguyễn Tuyết Hạnh; Bùi Đình Phong; Nguyễn Viết Thông--tác giả, ch.b.; Nguyễn Xuân Thắng--ch.b.; ]
DDC: 330.12209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học493938. Phát triển giáo dục trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế/ Trần Quốc Toản (chủ biên),...[và những người khác].- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2012.- 538tr.: bảng, biểu đồ; 24cm.
    Thư mục: tr. 517-537. - Phụ lục: tr. 538
    ISBN: 8935211120617
    Tóm tắt: Tìm hiểu bản chất của giáo dục, hoạt động giáo dục trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Luận giải cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn sự tác động của kinh tế thị trường, vận dụng cơ chế thị trường trong phát triển giáo dục. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và thực trạng phát triển giáo dục ở Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang thể chế kinh tế thị trường...
(Giáo dục; Hội nhập quốc tế; Phát triển; Kinh tế thị trường; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Quốc Toản; Trần Thị Bích Liễu; Đặng Bá Lãm; Đặng Ứng Vận; ]
DDC: 370.9597 /Price: 54000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học582430. NGUYỄN THẾ LONG
    Đổi mới tư duy, phát triển giáo dục Việt Nam trong kinh tế thị trường: Sách tham khảo/ Nguyễn Thế Long.- H.: Lao động, 2006.- 199tr.; 19cm.
(Giáo dục; Đổi mới tư duy; Việt Nam; Kinh tế thị trường; )
DDC: 306.43 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học569452. NGUYỄN DANH NGÀ
    Đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp công ích ngành văn hóa - thông tin trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam/ Nguyễn Danh Ngà.- H.: Văn hóa thông tin, 1997.- 391 tr.; 21cm..
    Tóm tắt: Trình bày lý luận, cơ sở khoa học và thực tiễn, đặc thù hoạt động của loại hình doanh nghiệp hoạt động công ích nói chung, của doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích ngành văn hóa - thông tin nước ta nói riêng và một số văn kiện quan trọng của nhà nước về đổi mới cơ chế quản lý kinh tế doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.
{Doanh nghiệp; Kinh tế; Kinh tế thị trường; Văn hóa thông tin; } |Doanh nghiệp; Kinh tế; Kinh tế thị trường; Văn hóa thông tin; | [Vai trò: Nguyễn Danh Ngà--Tác giả; ]
DDC: 658 /Price: 25000đ. /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học657510. Các quy định mới phục vụ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường/ Luật gia Thy Anh (BS).- H.: Lao Động, 2008.- 664tr.; 27cm..
(Doanh nghiệp; Cạnh tranh; Kinh tế thị trường; Việt Nam; Quy định mới; ) [Vai trò: Luật gia Thy Anh; ]
DDC: 346.59707 /Price: 298000 /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học555877. LÊ TRỌNG
    Kinh tế hợp tác của nông dân trong kinh tế thị trường/ Lê Trọng.- H.: Nông nghiệp, 1994.- 126tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Đổi mới tổ chức quản lý hợp tác xã kiểu cũ phù hợp với kinh tế thị trường. Các mô hình hợp tác kiểu mới
{Kinh tế; hợp tác nông nghiệp; } |Kinh tế; hợp tác nông nghiệp; | [Vai trò: Lê Trọng--Tác giả; ]
DDC: 334.09597 /Price: 6.000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học312376. LÊ TRỌNG
    Kinh tế hợp tác của nông dân trong nền kinh tế thị trường/ Lê Trọng.- H.: Văn hoá Dân tộc, 2001.- 135tr; 19cm.
    Tóm tắt: Phân tích tình hình phát triển kinh tế hợp tác của nông dân và các hình thức hợp tác xã qua đó đưa ra cách thức đổi mới tổ chức quản lí và các mô hình hợp tác xã kiểu mới cho phù hợp với nền kinh tế thị trường
{Hợp tác hoá nông nghiệp; Kinh tế nông nghiệp; Mô hình hoá; Hợp tác xã; Kinh tế thị trường; } |Hợp tác hoá nông nghiệp; Kinh tế nông nghiệp; Mô hình hoá; Hợp tác xã; Kinh tế thị trường; |
DDC: 334.01 /Price: 13000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học489466. Cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân yếu thế trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường/ Biên soạn: Vũ Dũng (ch.b.),...[và những người khác].- Hà Nội: Khoa học Xã hội, 2012.- 354tr.: ảnh, bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Tâm lý học
    Thư mục: tr. 348-354
    Tóm tắt: Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu về nông dân và nông thôn Việt Nam. Đánh giá việc ban hành các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước hỗ trợ nông dân yếu thế ở nước ta trong giai đoạn 2001 - 2010. Tác động của cơ chế chính sách đối với nông dân yếu thế trong quá trình chuyển sang cơ chế thị trường. Các giải pháp xây dựng cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ nông dân yếu thế trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường ở khu vực nông thôn giai đoạn 2011 - 2020
(Cơ chế; Chính sách hỗ trợ; Nông dân; Kinh tế thị trường; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Hoa; Nguyễn Đình Long; Vũ Dũng; Đỗ Duy Hưng; Lê Minh Thiện; ]
DDC: 305.5 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học489807. Xuất bản Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế/ Nguyễn Hồng Vinh,...[và những người khác] ; Biên soạn: Vũ Văn Hợp, Nguyễn Kiểm, Lê Văn Thịnh.- Hà Nội: Thời đại, 2012.- 551tr.: biểu đồ; 24cm.
    Phụ lục: tr. 275-540. - Thư mục: tr. 541-545
    ISBN: 9786049300233
    Tóm tắt: Những vấn đề lý luận chung về xuất bản. Nêu ra thực trạng xuất bản Việt Nam trong những năm đổi mới đất nước. Tác động của cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế đến xuất bản nước ta những năm qua. Một số định hướng và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất bản Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
(Hội nhập quốc tế; Kinh tế thị trường; Xuất bản; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Phong Hà; Lê Văn Thịnh; Nguyễn Hồng Vinh; Nguyễn Kiểm; Nguyễn Thế Kỷ; Vũ Văn Hợp; Trần Đoàn Lâm; ]
DDC: 070.509597 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.