Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 245.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học92678. Đổi mới cách thức tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế/ Trương Bá Thanh, Bùi Quang Bình (ch.b.), Đào Hữu Hoà....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 323tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 313-318
    ISBN: 9786045725214
    Tóm tắt: Trình bày các luận cứ khoa học cho việc đổi mới cách thức tăng trưởng kinh tế; tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 1986-2014; quy chế huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực sản xuất trong tăng trưởng kinh tế; cách thức phân bổ sản lượng tạo ra tổng cầu trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ 1986-2014...
(1986-2014; Đổi mới; Tăng trưởng kinh tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đào Hữu Hoà; Bùi Quang Bình--ch.b.; Nguyễn Thanh Trúc; Trương Bá Thanh--ch.b.; Nguyễn Hiệp; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86814. Phát triển kinh tế tập thể trong điều kiện Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế/ B.s.: Hoàng Văn Long (ch.b.), Nguyễn Minh, Lê Thị Thu Mai....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 280tr.: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
    Phụ lục: tr. 177-273
    ISBN: 9786045714096
    Tóm tắt: Trình bày tình hình phát triển kinh tế tập thể qua các thời kỳ. Một số kết quả nổi bật cũng như tồn tại và nguyên nhân. Những kinh nghiệm quốc tế, từ đó định hướng và giải pháp phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế ở nước ta
(Đổi mới; Kinh tế tập thể; Hội nhập quốc tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Văn Long--ch.b.; Trần Thị Thu Hà--b.s.; Nguyễn Minh--b.s.; Lê Thị Thu Mai--b.s.; Đỗ Phương Mai--b.s.; ]
DDC: 334.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học92537. Hội nhập quốc tế và phát triển bền vững - kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Dân chủ xã hội Đức/ Đinh Thế Huynh, Lê Hữu Nghĩa, Vũ Văn Hiền....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 326tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương
    ISBN: 9786045723067
    Tóm tắt: Gồm các bài tham luận trình bày những kinh nghiệm của Đảng cộng sản Việt Nam về vấn đề hội nhập quốc tế và phát triển bền vững; kinh nghiệm của Đảng cộng sản Pháp trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững ở Châu Âu; quan điểm chính trị và kinh tế của Đảng cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế và khu vực...
(Hội nhập quốc tế; Phát triển bền vững; ) [Vai trò: Đặng Đình Quý; Đinh Thế Huynh; Nguyễn Đức Thắng; Lê Hữu Nghĩa; Vũ Văn Hiền; ]
DDC: 324.2075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học495429. Quản lý văn hoá Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế/ Chủ biên: Phan Hồng Giang, Bùi Hoài Sơn.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2012.- 531tr.: biểu đồ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 517-529
    ISBN: 8935211122857
    Tóm tắt: Giới thiệu một số quan điểm chung về quản lý văn hoá. Kinh nghiệm quản lý văn hoá của một số quốc gia trên thế giới. Đánh giá thực trạng quản lý văn hoá ở Việt Nam từ khi bắt đầu tiến trình đổi mới đến nay. Những định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý văn hoá trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế
(Quản lí; Văn hoá; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Hoài Sơn; ]
DDC: 306.09597 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học113004. Phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh mới của toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu: Sách chuyên khảo/ Ngô Thắng Lợi, Vũ Thành Hưởng (ch.b.), Nguyễn Văn Nam....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 411tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục: tr. 398-406
    ISBN: 9786045717455
    Tóm tắt: Cung cấp cơ sở lý luận và kinh nghiệm của một số nước về phát triển bền vững; đề xuất quan điểm, nội hàm và tiêu chí đánh giá phát triển bền vững của Việt Nam; thực trạng phát triển bền vững của Việt Nam thời gian qua và những vấn đề đặt ra cần nghiên cứu giải quyết; định hướng và các giải pháp đột phá phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh mới của toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu
(Phát triển bền vững; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Thị Vân Hoa; Nguyễn Tiến Dũng; Nguyễn Văn Nam; Vũ Thành Hưởng--ch.b.; Ngô Thắng Lợi--ch.b.; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học74965. Giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế: Sách chuyên khảo/ Vũ Văn Hiền, Nguyễn Văn Huyên, Lê Hữu Nghĩa... ; B.s.: Vũ Văn Hiền (ch.b.)....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 550tr.; 24cm.
    ISBN: 9786045734537
    Tóm tắt: Phân tích bản chất, nội hàm và biện chứng của mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; quá trình nhận thức và thực trạng xử lý mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế ở Việt Nam trong hơn 30 năm đổi mới; dự báo tình hình, những vấn đề đặt ra, định hướng chính sách để xử lý tốt mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế đối với nước ta trong thời gian tới
(Hội nhập quốc tế; Độc lập; Tự chủ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phan Trọng Hào--b.s.; Nguyễn Trọng Chuẩn; Trần Văn Phòng; Lê Hữu Nghĩa; Nguyễn Văn Huyên; Vũ Văn Hiền--tác giả, ch.b.; Bùi Đình Bôn--b.s.; ]
DDC: 327.17597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học68642. Xây dựng Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế: Thách thức, kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc/ Phạm Minh Chính, Lưu Kỳ Bảo, Vũ Văn Hiền....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 232tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương
    ISBN: 9786045732694
    Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận về những thách thức mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gặp phải trong vấn đề xây dựng Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế. Giới thiệu những kết quả quan trọng đã đạt được trong quá trình xây dựng Đảng tại Việt Nam cũng như tại Trung Quốc hiện nay
(Kinh nghiệm; Thách thức; Xây dựng Đảng; ) [Vai trò: Phạm Minh Chính; Tạ Ngọc Tấn; Lưu Kỳ Bảo; Vũ Văn Hiền; Quý Chính Tụ; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học116932. LÊ THÀNH LONG
    Tác động của hội nhập quốc tế đến hệ thống pháp luật Việt Nam/ Lê Thành Long, Nguyễn Khánh Ngọc, Trần Anh Tuấn.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 440tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 427-436
    ISBN: 9786045719213
    Tóm tắt: Tổng quan chung quá trình hình thành, phát triển của hội nhập quốc tế ở Việt Nam. Tác động của hội nhập quốc tế đến hệ thống pháp luật, văn bản pháp luật, thiết chế pháp luật và các cơ quan tư pháp, đào tạo pháp luật và phương hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ hội nhập quốc tế
(Pháp luật; Hội nhập quốc tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Khánh Ngọc; Trần Anh Tuấn; ]
DDC: 349.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học115920. NGUYỄN THỊ THU HÀ
    Đổi mới công tác tuyên truyền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Thị Thu Hà (ch.b.), Nguyễn Thanh Liêm.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 231tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 220-231
    ISBN: 9786045715789
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về đổi mới công tác tuyên truyền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế ở Việt Nam. Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với đổi mới công tác tuyền truyền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế ở Việt Nam từ đó đưa ra quan điểm và giải pháp đổi mới
(Tuyên truyền; Kinh tế; Hội nhập quốc tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thanh Liêm; ]
DDC: 330.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học502874. TRẦN THỊ VÂN HOA
    Cách mạng công nghiệp 4.0: Vấn đề đặt ra cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam/ Trần Thị Vân Hoa chủ biên.- Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, 2017.- 360 tr.; 21 cm..
    ISBN: 9786045736234
{Cách mạng công nghiệp; Sách chuyên khảo; Việt Nam; } |Cách mạng công nghiệp; Sách chuyên khảo; Việt Nam; |
DDC: 909.81 /Nguồn thư mục: [QNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76165. Cách mạng công nghiệp 4.0 - Vấn đề đặt ra cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Trần Thị Vân Hoa (ch.b.), Nguyễn Trọng Hoài, Đỗ Thị Đông....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 360tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 275-338. - Thư mục: tr. 339-353
    ISBN: 9786045736234
    Tóm tắt: Trình bày về lịch sử ra đời của cách mạng công nghiệp 4.0; các xu hướng công nghệ, tác động và chính sách ứng phó với cách mạng công nghiệp 4.0; những cơ hội, thách thức và yêu cầu đặt ra của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; phân tích mức độ sẵn sàng của Việt Nam trong việc đáp ứng các yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0...
(Xã hội; Hội nhập quốc tế; Kinh tế; Phát triển; Cách mạng công nghiệp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Thị Vân Hoa--ch.b.; Trương Minh Đức; Đỗ Thị Đông; Nguyễn Mạnh Hà; Nguyễn Trọng Hoài; ]
DDC: 338.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70962. Bình đẳng giới trong chính trị từ chiều cạnh thể chế, văn hoá và hội nhập quốc tế/ Trần Thị Minh Thi (ch.b.), Nguyễn Hữu Minh, Trần Thị Hồng....- H.: Khoa học xã hội, 2017.- 274tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Việt Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
    Thư mục: tr. 251-274
    ISBN: 9786049560415
    Tóm tắt: Trình bày một số tiếp cận lý thuyết về bình đẳng giới trong chính trị; tình hình chung về bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra; thực trạng bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị...
(Chính trị; Bình đẳng giới; Văn hoá; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Thị Minh Thi--ch.b.; Bùi Thị Hương Trầm; Nguyễn Hữu Minh; Trần Thị Hồng; Trần Quý Long; ]
DDC: 320.01109597 /Price: 72000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học67699. Hướng tới cân bằng cán cân thương mại bền vững trong hội nhập quốc tế: Sách chuyên khảo/ Tô Trung Thành (ch.b.), Bùi Trinh, Nguyễn Thị Thanh Huyền....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 210tr.: bảng, sơ đồ; 21cm.
    Thư mục: tr. 202-208
    ISBN: 9786045729359
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu về cán cân thương mại. Tổng quan và các yếu tố tác động đến cán cân thương mại Việt Nam. Giải pháp hướng tới cân bằng cán cân thương mại bền vững trong hội nhập quốc tế
(Hội nhập quốc tế; Cân bằng; Giải pháp; Cán cân thương mại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tô Trung Thành--ch.b.; Phạm Xuân Nam; Bùi Trinh; Nguyễn Thị Thanh Huyền; Nguyễn Hoài Sơn; ]
DDC: 382.1709597 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học74813. PHẠM THANH TÂM
    Văn hoá doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập quốc tế/ Phạm Thanh Tâm.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.- 263tr.: bảng, sơ đồ; 21cm.
    Thư mục: tr. 262-263
    ISBN: 9786046275299
    Tóm tắt: Tổng quan về văn hoá doanh nghiệp, nội hàm văn hoá doanh nghiệp, văn hoá kinh doanh và xây dựng văn hoá doanh nghiệp
(Văn hoá doanh nghiệp; Hội nhập quốc tế; )
DDC: 306.34 /Price: 86000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86799. An ninh tài chính tiền tệ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Sách chuyên khảo/ Trần Thọ Đạt, Tô Trung Thành (ch.b.), Lê Thanh Tâm....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 431tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 421-428
    ISBN: 9786045723791
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về an ninh tài chính tiền tệ, tổng quan hệ thống tài chính tiền tệ Việt Nam, an ninh tài chính tiền tệ Việt Nam góc độ vĩ mô, vi mô, hội nhập quốc tế và những thách thức đối với an ninh tài chính tiền tệ, khuyến nghị và giải pháp bảo đảm an ninh tài chính tiền tệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế
(Hội nhập quốc tế; Tiền tệ; ) [Việt Nam; ] {An ninh tài chính; } |An ninh tài chính; | [Vai trò: Lê Thanh Tâm; Nguyễn Việt Hùng; Hà Quỳnh Hoa; Tô Trung Thành--ch.b.; Trần Thọ Đạt--ch.b.; ]
DDC: 332.49597 /Price: 100000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học141299. PHẠM S
    Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là yêu cầu tất yếu để hội nhập quốc tế/ Phạm S.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2014.- 286tr.: minh hoạ; 22cm.
    Thư mục: tr. 272-278
    ISBN: 9786046704188
    Tóm tắt: Phân tích những cơ sở khoa học về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở một nước, vùng lãnh thổ trên thế giới. Những thành tựu nổi bật trong quá trình triển khai thực hiện nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Lâm Đồng, Đà Lạt, ứng dụng công nghệ nhà kính, nhà lưới, đồng thời đưa ra những khuyến nghị sát thực tế khi triển khai chương trình nông nghiệp công nghệ cao có hiệu quả
(Ứng dụng; Công nghệ cao; Nông nghiệp; )
DDC: 630 /Price: 135000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học699770. TRẦN THỊ VÂN HOA
    Cách mạng Công nghiệp 4.0: Vấn đề đặt ra cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam/ trần thị vân hoa.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018
    ISBN: 9786045736234
(Công nghiệp; Phát triển kinh tế; Việt Nam; Việt Nam; ) [Việt Nam; ]
DDC: 338.09597 /Nguồn thư mục: [KGIABI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học29280. Dịch vụ logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế: Sách chuyên khảo/ Ch.b: Đặng Đình Đào, Tạ Văn Lợi, Nguyễn Minh Sơn, Đặng Thị Thuý Hồng.- Tái bản lần 2.- H.: Dân trí, 2019.- 426tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế
    Thư mục: tr. 425-429
    ISBN: 9786048875695
    Tóm tắt: Tổng quan về logistics trong nền kinh tế thị trường. Hội nhập quốc tế và kinh nghiệm của một số nước về phát triển dịch vụ logistics. Phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam. Yêu cầu và khả năng phát triển các dịch vụ logistics ở Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Quan điểm và giải pháp phát triển các dịch vụ logistics ở Việt Nam
(Logistics; Hội nhập quốc tế; Dịch vụ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Minh Sơn; Tạ Văn Lợi; Đặng Đình Đào; Đặng Thị Thuý Hồng; ]
DDC: 388.04409597 /Price: 169000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học136806. PHẠM ĐỖ NHẬT TIẾN
    Giáo dục Việt Nam hội nhập quốc tế/ Phạm Đỗ Nhật Tiến, Phạm Lan Hương.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014.- 367tr.: biểu đồ, bảng; 24cm.
    Phụ lục: tr. 360-364. - Thư mục: tr. 365-367
    ISBN: 9786047324491
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về toàn cầu hoá và quốc tế hoá giáo dục. Giới thiệu giáo dục toàn cầu thế kỷ XXI và giáo dục Việt Nam trước yêu cầu hội nhập quốc tế
(Hội nhập quốc tế; Giáo dục; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Lan Hương; ]
DDC: 370.9597 /Price: 95000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học493938. Phát triển giáo dục trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế/ Trần Quốc Toản (chủ biên),...[và những người khác].- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2012.- 538tr.: bảng, biểu đồ; 24cm.
    Thư mục: tr. 517-537. - Phụ lục: tr. 538
    ISBN: 8935211120617
    Tóm tắt: Tìm hiểu bản chất của giáo dục, hoạt động giáo dục trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Luận giải cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn sự tác động của kinh tế thị trường, vận dụng cơ chế thị trường trong phát triển giáo dục. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và thực trạng phát triển giáo dục ở Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang thể chế kinh tế thị trường...
(Giáo dục; Hội nhập quốc tế; Phát triển; Kinh tế thị trường; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Quốc Toản; Trần Thị Bích Liễu; Đặng Bá Lãm; Đặng Ứng Vận; ]
DDC: 370.9597 /Price: 54000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.