Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 874.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học92537. Hội nhập quốc tế và phát triển bền vững - kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Dân chủ xã hội Đức/ Đinh Thế Huynh, Lê Hữu Nghĩa, Vũ Văn Hiền....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 326tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương
    ISBN: 9786045723067
    Tóm tắt: Gồm các bài tham luận trình bày những kinh nghiệm của Đảng cộng sản Việt Nam về vấn đề hội nhập quốc tế và phát triển bền vững; kinh nghiệm của Đảng cộng sản Pháp trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững ở Châu Âu; quan điểm chính trị và kinh tế của Đảng cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế và khu vực...
(Hội nhập quốc tế; Phát triển bền vững; ) [Vai trò: Đặng Đình Quý; Đinh Thế Huynh; Nguyễn Đức Thắng; Lê Hữu Nghĩa; Vũ Văn Hiền; ]
DDC: 324.2075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học443977. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. T.1, Q.1: T.1: 1930-1954, Q.1: 1930-1945/ Trịnh Nhu (chủ biên),...[và những người khác].- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2018.- 768tr.: ảnh; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng
    Thư mục: tr. 741-761
    ISBN: 9786045741436
    Tóm tắt: Trình bày lịch sử ra đời và quá trình lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 1945 gồm: Nguyễn Ái Quốc xác định con đường giải phóng dân tộc và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng lãnh đạo phong trào cách mạng (1930-1931); đấu tranh khôi phục hệ thống tổ chức đảng và phong trào cách mạng, Đại hội lần thứ I của Đảng (1932-1935), Đảng lãnh đạo cao trào dân chủ, chống nguy cơ phát xít và chiến tranh (1936-1939)...
(1930-1945; Lịch sử; ) [Vai trò: Khổng Đức Thiêm; Trịnh Nhu; Trần Thị Thu Hương; Trần Thị Bích Hải; Nguyễn Bình; ]
DDC: 324.259707509 /Price: 300000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học129298. Lý luận và kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác dân vận/ Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười....- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 240tr.; 24cm.
    ISBN: 9786045704172
    Tóm tắt: Gồm những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ, ban, ngành... đưa ra những phân tích sâu sắc, toàn diện, làm nổi bật cơ sở lí luận, thực tiễn và kinh nghiệm của công tác dân vận trong thời gian qua
(Công tác dân vận; Kinh nghiệm; Lí luận; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nông Đức Mạnh; Lê Khả Phiêu; Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Linh; Đỗ Mười; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học93282. Những câu chuyện về đồng chí Đỗ Mười: Nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam/ Diệu Ân, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh....- In lần thứ 2.- H.: Hồng Đức, 2016.- 583tr.: ảnh; 21cm.
    ISBN: 9786048662660
    Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bạn bè về những kỉ niệm sâu sắc với đồng chí Đỗ Mười - nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời đồng chí và giới thiệu những bức ảnh, tư liệu quan trọng liên quan đến đồng chí Đỗ Mười
Đỗ Mười; (Sự nghiệp; Nhân vật lịch sử; Cuộc đời; ) [Vai trò: Dương Văn Phúc; Trần Hà; Lê Đức Anh; Lê Khả Phiêu; Diệu Ân; ]
DDC: 959.704092 /Price: 81000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học74338. NGUYỄN VĂN KHOA
    Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp/ Nguyễn Văn Khoa.- H.: Tư pháp, 2017.- 255tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 213-233. - Thư mục: tr. 234-253
    ISBN: 9786048111380
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận, chủ trương, quá trình triển khai, kết quả và kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp ở nước ta
(Tư pháp; Hành chính công; Cán bộ; )
DDC: 353.409597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học444470. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. T.1, Q.2: T.1: 1930-1954, Q.1: 1945-1954/ Trịnh Nhu (chủ biên),...[và những người khác].- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2018.- 676tr.: ảnh, bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng
    Phụ lục: tr. 589-649. - Thư mục: tr. 650-670
    ISBN: 9786045741443
    Tóm tắt: Trình bày lịch sử quá trình lãnh đạo của Đảng từ năm 1945 đến năm 1954 gồm: Đảng lãnh đạo thiết lập, bảo vệ chế độ dân chủ cộng hoà, chuẩn bị kháng chiến toàn quốc (tháng 9/1945 - tháng 12/1946); Đảng phát động, tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn quốc, tiến tới giành thế chủ động chiến lược (tháng 12/1946 - tháng 12/1950) và lãnh đạo cuộc kháng chiến đến thắng lợi (1951-1954)
(1945-1954; Lịch sử; ) [Vai trò: Khổng Đức Thiêm; Trịnh Nhu; Trần Thị Thu Hương; Trần Thị Bích Hải; Nguyễn Bình; ]
DDC: 324.259707509 /Price: 300000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học511252. LÂM QUỐC TUẤN
    Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay/ Lâm Quốc Tuấn, Phạm Tất Thắng đồng chủ biên.- H.: Chính trị quốc gia, 2011.- 191tr; 21cm.
    Thư mục: tr. 181-187
    ISBN: 132906
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận cơ bản về Đảng lãnh đạo công tác thanh niên; thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm lãnh đạo công tác thanh niên và một số giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên
(Lãnh đạo; Thanh niên; Đảng Cộng sản Việt Nam; ) [Vai trò: Phạm Tất Thắng--đồng chủ biên; ]
DDC: 324.2597071 /Price: 39000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học68642. Xây dựng Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế: Thách thức, kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc/ Phạm Minh Chính, Lưu Kỳ Bảo, Vũ Văn Hiền....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 232tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương
    ISBN: 9786045732694
    Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận về những thách thức mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gặp phải trong vấn đề xây dựng Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế. Giới thiệu những kết quả quan trọng đã đạt được trong quá trình xây dựng Đảng tại Việt Nam cũng như tại Trung Quốc hiện nay
(Kinh nghiệm; Thách thức; Xây dựng Đảng; ) [Vai trò: Phạm Minh Chính; Tạ Ngọc Tấn; Lưu Kỳ Bảo; Vũ Văn Hiền; Quý Chính Tụ; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học136038. Tài liệu học tập nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI: Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở/ B.s.: Ngô Đình Xây, Nguyễn Hữu Thức, Trần Đức Nhâm....- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 76tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
    ISBN: 9786045709405
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung nghị quyết xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng
(Hội nghị 9; Nghị quyết; ) [Vai trò: Trần Đức Nhâm--b.s.; Nguyễn Khắc Dịu--b.s.; Nguyễn Văn Tùng--b.s.; Ngô Đình Xây--b.s.; Nguyễn Hữu Thức--b.s.; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 9100đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học110559. Các cuộc khởi nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo (1930-1945)/ Trần Nhu (ch.b.), Nguyễn Thị Vân Hà, Phan Thị Minh Lý....- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2015.- 314tr.; 21cm.- (70 năm thành lập nước)
    Thư mục: tr. 313-314
    ISBN: 9786041070769
    Tóm tắt: Giới thiệu các cuộc khởi nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo từ năm 1930 đến năm 1945: khởi nghĩa Châu Văn Liêm, Xô Viết Nghệ Tĩnh, khởi nghĩa Nguyễn Nghiêm, khởi nghĩa Bắc Sơn...
(1930-1945; Lịch sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Đình Thêm; Trần Nhữ Thành--b.s.; Trần Nhu--ch.b.; Nguyễn Thị Vân Hà--b.s.; Phan Thị Minh Lý--b.s.; ]
DDC: 959.703 /Price: 79000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học63319. NGUYỄN MAI PHƯƠNG
    Thực hiện an sinh xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Mai Phương.- H.: Giáo dục, 2017.- 151tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 136-140. - Phụ lục: tr. 141-151
    ISBN: 9786040097095
    Tóm tắt: Những chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng trong thực hiện an sinh xã hội qua các giai đoạn 2001-2006; 2006-2011. Trên cơ sở đó, đưa ra một số nhận xét và kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo thực hiện an sinh xã hội những năm đầu thế kỉ XXI
(An sinh xã hội; Thế kỉ 21; ) [Việt Nam; ]
DDC: 362.9597 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học451587. Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và các văn kiện đại hội XII của Đảng/ Vũ Đình Quyền sưu tầm và hệ thống.- H.: Dân trí, 2016.- 399 tr: bảng; 27 cm.
    ISBN: 9786048826611
    Tóm tắt: Giới thiệu điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam năm 2011, hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng, hướng dẫn thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng, một số văn kiện đại hội XII của Đảng, một số văn kiện mới của Bộ chính trị, Ban bí thư...
(Văn kiện; Văn kiện đại hội; Điều lệ Đảng; Đại hội; Đảng cộng sản Việt Nam; ) [Vai trò: Vũ Đình Quyền--sưu tầm và hệ thống; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 365000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học4048. LÊ VĂN YÊN
    Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trên đường sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam/ Lê Văn Yên.- Tái bản lần thứ 2.- H.: Công an nhân dân, 2020.- 151tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 137-147. - Thư mục: tr. 148-150
    ISBN: 9786047242412
    Tóm tắt: Giới thiệu con đường hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh – từ người yêu nước trở thành chiến sĩ cộng sản, hoạt động và đóng góp cho phong trào cộng sản quốc tế, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và những sáng tạo trong việc thành lập Đảng ta
Hồ Chí Minh; (Thành lập; Vai trò; )
DDC: 324.2597075 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học37289. 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam/ Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Trọng Phúc, Nguyễn Văn Sự....- H.: Lao động, 2019.- 400tr.: ảnh; 27cm.
    ISBN: 9786049871795
    Tóm tắt: Giới thiệu một số hình ảnh tư liệu về Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tập hợp các bài viết theo các chủ đề: Đảng ra đời và lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thắng lợi vẻ vang; Đảng lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong quá trình đổi mới; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)
(Lịch sử; ) [Vai trò: Trần Thị Vui; Nguyễn Văn Sự; Nguyễn Trọng Phúc; Nguyễn Minh Tuấn; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 415000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98080. NGÔ ĐĂNG TRI
    Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2016)/ Ngô Đăng Tri.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2016.- 485tr.: ảnh chân dung; 24cm.
    Phụ lục: tr. 399-476. - Thư mục: tr. 477-481
    ISBN: 9786048018627
    Tóm tắt: Khái quát tiến trình lịch sử đấu tranh cách mạng và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kì: Lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); xây dựng chế độ dân chủ nhân dân và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975); xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kì đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-1986); lãnh đạo công cuộc đổi mới đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế (1986-1996); lãnh đạo đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế (1996-2016) cùng những bài học kinh nghiệm qua những chặng đường lịch sử
(Lịch sử; 1930-2016; ) [Việt Nam; ]
DDC: 324.259707509 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học453700. TÔ LÂM
    130 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam/ Tô Lâm.- H.: Chính trị Quốc gia, 2020.- 75 tr.; 15 cm.
    ISBN: 9786045754238
    Tóm tắt: Tập hợp 130 câu nói của Chủ tích Hồ Chí Minh về vai trò, mục đích, phương châm và lực lượng làm công tác xây dựng Đảng. Nội dung của công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận; chính trị; tổ chức, bộ máy; cán bộ, Đảng viên và đạo đức
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam; )
DDC: 324.2597075 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học67555. NGUYỄN TẤN VINH
    Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế: Hỏi và đáp/ Nguyễn Tấn Vinh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 163tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 162-163
    ISBN: 9786045732342
    Tóm tắt: Gồm các câu hỏi và trả lời về đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế; phát huy nguồn lực nhằm phát triển nhanh và bền vững; tái cơ cấu nền kinh tế; tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội; hội nhập kinh tế quốc tế; biến đổi khí hậu toàn cầu và ứng phó của các địa phương vùng Nam Bộ, liên kết vùng tế ở khu vực Nam Bộ
(Đường lối; Phát triển; Kinh tế; ) [Việt Nam; ]
DDC: 338.9597 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học450710. Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1930-2016 (Qua các kỳ đại hội)/ Tuyển chọn : Nguyễn Hoàng Kỷ, Nguyễn Hòa, Nguyễn Minh Thức.- H.: Hồng Đức, 2016.- 478 tr: ảnh; 27 cm.
    Thư mục : tr.467
    ISBN: 9786048688202
    Tóm tắt: Tìm hiểu sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam và các hội nghị trung ương trước đại hội I. Đại hội đại biểu toàn quốc qua từng thời kỳ từ năm 1930 đến năm 2016 của Đảng Cộng Sản Việt Nam...
(Lịch sử; Đại hội; Đảng Cộng Sản Việt Nam; ) [Vai trò: Nguyễn Hoàng Kỷ--tuyển chọn; Nguyễn Minh Thức--tuyển chọn; Nguyễn Hòa--tuyển chọn; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 450000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học450925. Điều lệ Đảng và văn kiện Đảng cộng Sản Việt Nam khóa XII các quy định mới về nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016/ Hệ thống : Tiến Phát, Tiến Đạt.- H.: Thế giới, 2016.- 375 tr: ảnh; 27 cm.
    ISBN: 9786047721931
    Tóm tắt: Giới thiệu văn kiện, nghị quyết của Đại hội Đảng khóa XII, điều lệ Đảng và quy định, quyết định hướng dẫn thi hành. Các quy định mới về nghiệp vụ công tác Đảng.
(Công tác Đảng; Văn kiện Đảng; Điều lệ Đảng; Đảng cộng sản Việt Nam; ) [Vai trò: Tiến Phát--hệ thống; Tiến Đạt--hệ thống; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học689448. TRỊNH, NHU
    Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam: Tập 1 (1930-1954) Quyển 2 1945-1954/ Trịnh Nhu Chủ biên...[ và những người khác]..- Hà Nội: Chính trị quốc gia sự thật, 2018.- 676 tr.; 24 cm.
    Đầu trang tên sách ghi: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Viện lịch sử Đảng
    ISBN: 9786045741443
    Tóm tắt: Trình bày lịch sử quá trình lãnh đạo của Đảng từ năm 1945 đến năm 1954 gồm: Đảng lãnh đạo thiết lập, bảo vệ chế độ dân chủ cộng hoà, chuẩn bị kháng chiến toàn quốc (tháng 9/1945 - tháng 12/1946); Đảng phát động, tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn quốc, tiến tới giành thế chủ động chiến lược (tháng 12/1946 - tháng 12/1950) và lãnh đạo cuộc kháng chiến đến thắng lợi (1951-1954)
(Lịch sử; )
DDC: 324.25970752 /Nguồn thư mục: [LDODRO].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.